Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van toepassing op elke vorm van een contract tussen Contact-Dance en andere partij:

1. Definities
a. "De Onderneming ": Contact-Dance radio en al zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
b. "De Adverteerder": de persoon, firma of bedrijf door wie een order voor een advertentieboeking wordt geplaatst met het bedrijf en heeft ook zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
c. "Advertentie Copy" betekent elke vorm van reclame materiaal dat bestemd is voor uitzending/vertoning door Contact-Dance.
d. "De Autoriteit" betekent de Belgische regering of haar opvolgers.

2. Reclamebureaus en Commissies
a. In het geval van een advertentie die afkomstig is van een reclamebureau wordt geacht dat het reclamebureau gezien als opdrachtgever en zal deze dienovereenkomstig worden verantwoordelijk gehouden voor de betaling van rekeningen en wordt geacht te volle gezag in alle zaken die verband houden met het plaatsen van orders en de goedkeuring of wijziging van Advertentie Copy te bezitten.
b. Agentschap commissie van 15% is verschuldigd aan alle reclameagentschappen en zal worden berekend op basis van de tarieven die van toepassing zijn na aftrek van toegestane kortingen ​​en verminderd met eventuele toeslagverschuldigd op grond van de bepalingen van voorwaarde 4.
c. De Onderneming keert geen agentschap provisies uit aan door de Onderneming vastgestelde Adverteerder die niet voldoet aan de voorwaarden gesteld onder 2b. (of in het geval van de overzeese agentschap, niet erkend door de juiste media organisatie in zijn eigen land).

3. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
a. Het plaatsen van een order met de onderneming door de Adverteerder is onderworpen aan de aanvaarding van deze voorwaarden door de Adverteerder.
b. Geen voorwaarden of andere voorwaarden dan welke hierin of een variant daarvan onder Voorwaarde 11 is bindend voor de Onderneming of de Adverteerder tenzij deze op papier geschreven en ondertekend is door of in naam van zowel de Onderneming en de Adverteerder. Alle overige bepalingen en voorwaarden, expliciet of impliciet, zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.
c. Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en het Belgisch rechtssysteem zal uitsluitend bevoegd zijn.

4. Aanvaarding van Advertenties
a. Elke advertentie zal worden uitgezonden uitsluitend onderworpen aan de goedkeuring ervan door de Onderneming en de naleving van de technische eisen die door de Onderneming in haar aanleverspecificaties.
b. De Onderneming behoudt zich het recht voor om op ethische gronden een Advertentie Copy te weigeren van uitzending bij de Onderneming.
c. De Advertentie Copy moet worden afgeleverd niet minder dan 2 werkdagen voor de geplande uitzenddatum, tenzij de Onderneming heeft ingestemd met een kortere termijn aanvaarding. Levering van Advertentie afschrift mag niet worden geacht te zijn gedaan, totdat het bedrijf de technische eisen en de indiening procedures heeft voldaan en dat de desbetreffende uitzending instructies zijn gegeven. Als de adverteerder niet Advertentie Copy levert in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf is hij aansprakelijk blijft om te betalen voor de advertentie ongeacht of deze wel of niet wordt uitgezonden.
d. De vorm waarin Advertentie Copy moet worden ingediend, de procedure voor de goedkeuring en/of afwijzing daarvan, toeslagen voor late geaccepteerde wijzigingen, het gebruik van alternatieve kopieën en het willen onderwerpen worden behandeld in overeenstemming met de aanleverspecificaties (zoals wordt gepubliceerd door de Onderneming op http://www.Contact-Dance.com) die gelden op de datum van indiening van de Advertentie Copy.
d. De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder enige aansprakelijkheid van de adverteerder:
I. toevoegen, verwijderen, wijzigen of anderszins te veranderen in de Advertentie Copy indien vereist door de Autoriteit of indien naar het oordeel van de Onderneming de advertentie een ongeschikte boodschap bevat, maar de Adverteerder blijft aansprakelijk te betalen voor de advertentie;
II. weigeren om een ​​advertentie te zenden zonder opgaaf van redenen. Maar kan door de adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld om te betalen voor een dergelijke actie;
III. de advertentie niet uit te zenden in herhalingen van hetzelfde programma(deel) zoals eerder uitgezonden bij de Onderneming.
IV. Onderworpen aan de bepalingen van Voorwaarde 11 hieronder alle boekingen worden aanvaard met dien verstande dat ze zullen worden betaald bij de tarieven die gelden op de datum van uitzending.

5. Data / Tijden van uitzending
a. De Onderneming kan niet garanderen dat de geplande tijden of data van uitzending zal worden nageleefd, maar als om welke reden dan ook een advertentie is
I. niet uitgezonden tijdens de periode geregeld, of
II. helemaal niet uitgezonden, of
III. zo uitgezonden dat een aanzienlijk deel daarvan wordt weggelaten, of
IV. uitgezonden met een materiële fout gemaakt door de Vennootschap
zal de Onderneming gebruik maken van haar inziens redelijkerwijs mogelijk is om een uitzending of uitzendingen aan te bieden tijdens een andere periode. Deze kan worden aanvaard door de Adverteerder dien verstande dat indien een aanbod van een dergelijke uitzending wordt niet geaccepteerd de Adverteerder geen aanspraak zal hebben tegen de Onderneming en/of de Autoriteit ten aanzien van niet-uitzenden of voor eventuele kosten of schade dan ook ontstaan ​​als gevolg hiervan. De Ondermening zal deze (her)uitzending-en kosteloos leveren aan de Adverteerder, maar de Onderneming heeft het recht te worden betaald door de Adverteerder voor het overeen gekomen honoraria of de kosten die de Onderneming gemaakt heeft ten aanzien van alle niet eerder overeengekomen wijzigingen.
b. In het geval dat de activiteiten van de onderneming wordt beperkt of verhinderd door enige wetgeving of enige andere handeling of zaak buiten de controle van de Onderneming kan te allen tijde, niet tegenstaande van hier eerder opgenomen, onverwijld worden bepaald zonder afbreuk te doen aan de overeenkomst, de Onderneming het uitzenden van de Advertentie Copy stopzet. Hierdoor zal een terugbetaling volgen ter voordeel van de Adverteerder.
c. In het geval dat een advertentie wordt niet uitgezonden in overeenstemming met het contract tussen de Onderneming en de adverteerder, als gevolg van een geval van overmacht is de Onderneming is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst of contract of voor incidentele indirecte bijzondere of gevolgschade of schade, van welke natura dan ook mogelijk als gevolg van dergelijke storing in geheel of gedeeltelijk uit te zenden advertentie.

6. Annuleringen
a. Juridisch is door het Belgische recht geregeld dat elke boeking kan worden geannuleerd door beide zijden, op voorwaarde dat schriftelijk in kennis wordt ontvangen door de Onderneming of de Adverteerder gelang van het geval kan zijn, niet minder dan 7 volle dagen voor de geplande uitzenddatum.
b. Indien de annulering wordt gemaakt door de Adverteerder in minder dan 7 volle dagen vóór de geplande uitzenddatum waarop de campagne start zal gaan zal 20% van de eerder overeengekomen totaalkosten in rekening worden gebracht. Met kan dit tarief verrekenen met toekomstige geboekte campagnes binnen drie maanden na de datum van annulering op het dan geldende tariefkaart.
c. In het geval van annulering in overeenstemming met deze voorwaarden van de Onderneming zal de Onderneming zich redelijkerwijs inspannen om alle Advertentie Copy verwijderen uit de lijsten, maar kan niet instaan ​​voor de verwijdering.
d. De Onderneming behoudt zich het recht voor om geannuleerde, niet uitgevoerde gedeelte van een boeking met onmiddellijke ingang in het geval dat de Adverteerder een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers maakt, wordt onderworpen aan een administratieve orde, de Adverteerder in liquidatie treedt, wordt gestaakt, besluit niet langer uit te oefenen bedrijf of de adverteerder (niet zijnde een bedrijf) failliet gaat te ontbonden. Bij annulering is de Onderneming gerechtigd om de betaling te ontvangen voor alle werkzaamheden met betrekking tot de boeking tot aan de datum van annulering.

7. Materiaal aansprakelijkheid
Terwijl redelijke zorg zal worden genomen ten aanzien van opnamen, scripts of ander materiaal, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies, schade, vertraagde aflevering daarvan, ongeacht de oorzaak dat deze dergelijke opnames, scripts of andere materialen worden geleverd door de Onderneming.

8. Rekeningen
a. Indien de Onderneming schriftelijk heeft ingestemd om een ​​kredietfaciliteit te verstrekken aan een Adverteerder worden rekeningen gefactureerd aan het einde van de maand van uitzending en dient te betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum.
b. In het geval van onvolledig of niet de in rekening gebrachte kosten betaald te hebben zoals aangegeven bij 8a heeft de Onderneming het recht om te weigeren de advertentie te zenden.
c. De Onderneming is gerechtigd om rente in rekening te brengen voor extra kosten zowel voor als na de uitspraak tegen het tarief van 4% per jaar bovenop het basis inflatietarief vastgesteld door de Nationale Bank van België van kracht vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot betaling wordt gedaan.
d. Alle kosten zijn onderworpen aan het BTW tarief, vastgesteld door de overheid van België.

9. Garanties en schadeloosstellingen
De Adverteerder garandeert en verbindt zich:
a. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en betalen voor alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor de uitzending van elke vorm van reclameauteursrechtelijk beschermd materiaal of/en het opnemen van een persoon in zijn advertentie.
b. De reclame bevat geen smadelijk, lasterlijk of beledigende uitlating, of inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk, prestaties, privacy of andere rechten veranderd en of anderszins in strijd zijn met Belgisch recht.
c. Hij vrijwaart en houdt de Onderneming gevrijwaard van alle acties, procedures, kosten, schade, kosten, boetes, vorderingen, eisen en verplichtingen die voortvloeien uit een schending van de bovenstaande garanties of op welke wijze dan ook ten gevolge van het gebruik, de opname of uitzending van alle Advertentie Copy of materialen verstrekt door of uitgezonden voor de adverteerder.

10. Publiciteit en informatie
De adverteerder mag alle informatie omtrent de overeenkomsten tussen de Onderneming en de Adverteerder alleen publiceren als deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van de Onderneming.

11. Veranderingen in de tarieven en voorwaarden
a. De Onderneming behoudt zich het recht voor de advertentie tarieven te wijzigen, de tijdsegmenten, classificaties, elk van deze voorwaarden aan te passen. Dit zal de Onderneming doen door niet minder dan 14 dagen van tevoren duidelijk aangeven in het geval van een dergelijke wijziging. De Onderneming zal de herziene tarieven en/of gewijzigde algemene voorwaarden melden aan de betrokken adverteerders. Met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving aan de Onderneming binnen 10 volle dagen na ontvangst van kennisgeving van een dergelijke verandering heeft de Adverteerder het recht om te een verzoek in te dienen tot correctie. Hierdoor zal de Adverteerder in de mogelijkheid worden gesteld om het contract tussen de Onderneming en de Adverteerder op wijze van voor de herziene veranderingen te houden.
b. De Onderneming kan van tijd tot tijd voor bijzondere lasten en/of voorwaarden voor bepaalde vormen van advertenties of voor boekingen op bepaalde vastgestelde periodes extra supplementen in de algemene voorwaarden aanmaken.

12. Gegevensbescherming
De Onderneming zal gebruik maken van de Adverteerder informatie (met inbegrip van relevante informatie over werknemers) voor marketing-en boekhoudkundige doeleinden, in de eerste plaats te houden de Adverteerder op de hoogte van de belangrijkste diensten en producten. De Onderneming kan deze informatie aan haar dienstverleners en agenten voor deze doeleinden verstrekken. De Onderneming kan deze informatie ook delen met een ander bedrijf binnen de Contact-Dance groep van bedrijven of haar business partners. De Onderneming zal de Adverteerder haar gegevens bewaren gedurende een redelijke termijn om de adverteerder te contacteren over haar diensten en voor de boekhouding. De Onderneming kan contact opnemen met de adverteerder via e-mail, telefoon, fax, SMS of e-mail. Indien de Adverteerder wens om niet opgenomen te worden in de Onderneming communicatie moet de Adverteerder dit schriftelijk melden bij de zetel van de Onderneming door aangetekende post.